Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na de factuurdatum.
 
Iedere, zelfs gedeeltelijk, op de vastgestelde datum niet-betaalde factuur zal van rechtswege vanaf factuurdatum een intrest opbrengen van 1% per maand, zonder dat een voorafgaande aanmaning nodig is.
Verkoopsvoorwaarden Peter Trimborn
Herroepingsrecht 14 dagen.
Een consument heeft het recht om zonder opgave van redenen na ontvangst van een product de koop alsnog kosteloos te
ontbinden binnen 14 kalenderdagen.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Het risico gaat echter over op de koper van bij de koop en/of contractaansluiting. Bij wanbetaling kunnen de goederen door de verkoper teruggevorderd worden zonder dat de reeds betaalde voorschotten opeisbaar zijn.
 
Bovendien zal het saldo dat niet betaald is op de vervaldag vermeerderd worden met een forfaitaire en niet-herleidbare vergoeding van 10% op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 40 euro buiten interesten en kosten.
 
Om geldig te zijn moet iedere klacht betreffende goederen op de factuur per aangetekend schrijven geschieden binnen de vijf dagen na ontvangst met vermelding van de datum en nummer van de factuur.

Betaling retourzending
De consument is verplicht om een retour binnen 14 dagen terug te sturen. Ook draait de consument op voor de directe kosten van het retourneren.

 
Verkoopsvoorwaarden Peter Trimborn
 
Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 
Wanneer we ten gevolge van staking, overmacht, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beŽindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geŽist.
 
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 
Voor alle geschillen zijn enkel het vredegerecht van het kanton Maaseik en de rechtbanken van Tongeren bevoegd.